Wedstrijdreglement

Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd ‘Win 1 maand gratis huishoudhulp’, georganiseerd door BVBA De Mangelaar, met maatschappelijke zetel te Wachtebeke, Walderdonk 50A en ondernemingsnummer BE0818 770 268,  hierna de organisator genoemd. 

De wedstrijd loopt van 1 februari 2015 tot en met 31 december 2015. In deze periode worden er 5 trekkingen georganiseerd, nl. op: 5 maart, 5 mei, 5 juli, 5 september en 5 november 2015. De deelnemers worden na afloop van de wedstrijd  via facebook op de hoogte gebracht.  De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.

Deelname

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in België. De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren. 

De deelname is persoonlijk.  Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op het verhogen van de winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

Worden eveneens uitgesloten van deelname:
- Klanten van de organisator die op het ogenblik van deelname nog achterstallen verschuldigd zijn voor reeds gepresteerde uren.

- Deelnemers die buiten de straal van 15 km vallen rond de kantoren van Wachtebeke, Moerbeke-Waas- Sint-Amandsberg en Zelzate.

- Deelnemers die buiten het Belgisch grondgebied wonen.

Voorwaarden Deelname

Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend door de officiële facebookpagina van BVBA De Mangelaar te liken (vind ik leuk-knop aan te duiden) en te sharen (delen-knop aanklikken) Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen per trekking . De lijst van deelnemers zal telkens getrokken worden om 12u00 op de dag komende voor de hierboven omschreven geplande trekkingen.

De winnaar is de deelnemer die bovenstaande voorwaarden tot deelname heeft vervuld en door lottrekking met onschuldige hand gekozen wordt  uit alle deelnemers die geldig meedoen.

 

Prijs

De winnaar wint 1 maand gratis huishoudhulp, d.w.z. 4 uur gratis huishoudhulp gedurende maximum 4 keer of het equivalent van 16 uur gratis huishoudhulp. Deze uren huishoudhulp kunnen worden gepresteerd maximaal tot 12 maanden na de bekendmaking van de winnaars en dit max. 4 uur per week.

De winnaar verbindt er zich toe dienstencheques op eigen naam aan te vragen bij het uitgiftebedrijf van de dienstencheques.  Het maximum aantal dienstencheques die de winnaar kan gebruiken in het kader van deze wedstrijd is 16. Alle uren die onder het bestek van deze wedstrijd vallen, dienen opgenomen te worden in de voorziene periode. 

Om van de prijs te kunnen genieten, dient de winnaar in een  kantoor van de organisator van zijn keuze een overeenkomst voor huishoudhulp voor 4 uur per week te ondertekenen. Deze overeenkomst dient louter voor administratieve doeleinden en verbindt de winnaar tot geen enkele aankoop- of financiële verplichting. Indien de winnaar dit wenst, kan de overeenkomst na het opnemen van het totaal aantal uren gratis huishoudhulp worden verlengd. Vanaf het moment van verlenging zullen de normale tarieven voor huishoudhulp geldend in het klantencontract door middel van dienstencheques worden toegepast.

Bij weigering van de door de organisator voorgestelde huishoudhulp, onmiddellijk bij toewijzing of in de loop van de periode waarin de prijs geldig is, vervalt het recht op de prijs.
De prijs is gezinsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar, noch inwisselbaar tegen geld.

De winnaar verklaart bereid te zijn om mee te werken met bekendmakings- en promo-acties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. De winnaar stemt ermee in dat zijn/haar foto zonder enige vergoeding en ongeacht het medium kan worden gebruikt voor publicitaire en promotionele doeleinden door de organisator.
De winnaar zal via email op de hoogte gebracht worden. Als de winnaar niet antwoordt of als de email driemaal geweigerd werd, en indien de winnaar binnen de 20 werkdagen zijn/haar volledige gegevens niet kan bevestigen, wordt hij/zij geacht afstand te doen van de prijs. Deze winnaar verliest elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Verloop

De organisator zal, binnen een redelijke termijn na bekendmaking van de winnaar, een huishoudhulp ter beschikking stellen van de winnaar nadat deze daartoe de nodige formaliteiten (ondertekenen van de overeenkomst en bestellen van dienstencheques) heeft vervuld. Zonder het vervullen van de nodige formaliteiten, kan geen huishoudhulp ter beschikking worden gesteld.  De winnaar dient deze formaliteiten te vervullen binnen de 3 maanden na bekendmaking van zijn naam, zoniet zal het recht van de winnaar op de gewonnen prijs automatisch en van rechtswege vervallen en zal hij geen recht hebben op enige andere prijs of enige compensatie of vergoeding.

De winnaar geeft, voor elk uur dat er huishoudhulp werd geleverd door een medewerker van de organisator, één dienstencheque per gepresteerd uur. 
De winnaar is verplicht de aangekochte dienstencheques binnen de week na de geleverde prestaties over te maken aan de organisator. Wanneer de winnaar niet aan deze verplichting voldoet en de organisator levert hem/haar toch een huishoudhulp, zal er onmiddellijk overgegaan worden tot facturatie voor een bedrag van 25 euro per gepresteerd uur. De organisator behoudt zich het recht voor om, met respect voor de geldende algemene voorwaarden, geen huishoudhulp meer ter beschikking te stellen wanneer de winnaar nalaat de dienstencheques over te maken. 

Nadat de winnaar wekelijks de nodige dienstencheques aan de organisator heeft overgemaakt, zal de organisator in de daaropvolgende maand overgaan tot terugbetaling van de dienstencheques. BVBA De Mangelaar stort een vast bedrag van 6,30 euro per ontvangen dienstencheque op de bankrekening van de winnaar. Dit bedrag komt overeen met de kostprijs van een dienstencheque verminderd met het fiscale voordeel dat de winnaar kan krijgen door het gebruik van de dienstencheques volgens de tarieven die gelden op het ogenblik dat de wedstrijd wordt uitgeschreven.  Wettelijke wijzigingen van het tarief of wijzigingen in het kader van de fiscale aftrekbaarheid, kunnen geen aanleiding geven tot een verhoging van het vastgestelde bedrag van de tussenkomst, zijnde 6,30 euro.

De winnaar kan zijn/haar huishoudhulp enkel via BVBA De Mangelaar regelen. Indien blijkt dat de winnaar reeds een poetshulp heeft via een andere erkende onderneming, kan de winnaar enkel zijn/haar prijs krijgen via ter beschikking stelling van een huishoudhulp via BVBA De Mangelaar op de voormelde manier.

Privacy

Artikel 4 § 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. De via het deelnameformulier verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand dat ter beschikking wordt gesteld van de Organisator en dat door deze kan worden gebruikt in het kader van commerciële acties. De deelnemer beschikt op elk moment over het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te laten schrappen. In geen geval zullen deze gegevens worden overgemaakt of ter beschikking worden gesteld van derde partijen.

 

Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd naar de maatschappelijke zetel van de organisator.  Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Algemeen

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het wedstrijdreglement te wijzigen indien dit noodzakelijk zou blijken. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op onafhankelijke wijze en in alle redelijkheid afgehandeld door de organisatoren. 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt BVBA De Mangelaar zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd, het wedstrijdreglement en op de overeenkomst die de winnaar en de organisator sluiten. 

In geval van geschillen of betwistingen hieromtrent, is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.